د طالبانو د تنظیم اډانې ته یو نظر — د دوی خپل منځی نظام څنګه دی؟د قریب شل کاله جنګ جګړې او ورانیو وروسته، طالبان اوس دې ضرورت سره مخامخ شوي چې غریب او شاته پاتې افغانستان چې یې اوس قبضه کړی، هغه به څنګه اداره کوي او حکومت به څنګه چلوي؟

--

--

I am a research analyst focusing on jihadism, Afghanistan, and Pakistan.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Abdul Sayed

Abdul Sayed

I am a research analyst focusing on jihadism, Afghanistan, and Pakistan.